Audito/Kokybės vadybos mokymai

Didelę praktinę patirtį ir teorines žinias turintis lektorius pateiks veiklos modelius ir rekomendacijas, pritaikytas praktinei veiklai. 

Programos I dalies dalyviai įgis visus būtinus medicinos auditoriaus ar kokybės vadybininko gebėjimus, kurie bus papildomai tobulinami II dalies metu.

Tikslinė dalyvių grupė: Audito vadovai, auditoriai, medicinos gydytojai (visos specializacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos).

MOKYMŲ NAUDA:

Dalyviai gaus žinias apie:

 • įstaigos valdymo sistemą;
 • veiklos kontrolės metodų rūšis, esmę ir skirtumus;
 • esminius audito principus, kurie pagrindžia audito nepriklausomumą; 
 • pagrindinius teisinius reikalavimus veiklai, juos paaiškinant pavyzdžiais iš realios praktikos. 

Po mokymų dalyviai gebės:

 • Įgiję ar patobulinę praktikai pritaikytas teorines žinias, susietas su praktine veikla, dalyviai sugebės pagrįsdami įrodymais (angl. evidence based) planuoti ir vykdyti kokybės valdymo ir vidaus medicininio audito veiklą;
 • moderniai ir inovatyviai plėtoti kokybės užtikrinimo veiklą;
 • atlikti kokybės vadybos sistemų ir veiklos auditą.

Kvalifikacijos suteikimas: Kursų programa yra suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija – baigus kursus užskaitomos kvalifikacijos tobulinimosi valandos.

Lektorius: kokybės vadybos profesionalas Vytautas Kriauza

Trukmė: 24 ak. val.

Kaina: 199 €

Į kainą įskaičiuota:  elektroninė dalijamoji medžiaga, sertifikatai, audito profesionalas,  paskaitos ir praktiniai patarimai

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Auditus, gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, turintys ne tik reikiamų žinių ir patirties darbinėje veikloje, bet ir mokantys tinkamai atlikti auditus. Kvalifikacinius reikalavimus medicininio audito grupės vadovui ir auditoriams nusako LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-06-29 įsakymas Nr. V-810 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 “dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo” pakeitimo”. Sveikatos priežiūros įstaigų audito darbuotojai turi žinoti rizikas, neatitikčių, nepageidaujamų įvykių, koregavimo ir prevencinių veiksmų valdymo pagrindus bei specifiką sveikatos sistemos įstaigoje. Europos standartizavimo organizacija yra parengusi standartą sveikatos sistemai EN 15224:2012 “Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:…”. Šis standartas 2012 m. pabaigoje perimtas ir galioja Lietuvoje. Šio standarto reikalavimai ir jų įgyvendinimo priemonės rekomenduojamos žinoti Lietuvos sveikatos sistemos darbuotojams.

Ši nuotolinio mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Dalyviai gaus žinias apie:

 • strateginės ir sisteminės sveikatos priežiūros veiklos procesų vadybos metodologiją ir gebės ją taikyti organizacijos veiklos tobulinimui;
 • vadovavimo ir lyderystės ugdymo būdus ir priemones;
 • pokyčių vadybos metodologiją.
 • organizacijų vertybių sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

Po mokymų dalyviai gebės:

 • kurti, įgyvendinti ir tobulinti organizacijų kokybės vadybos sistemas;
 • vertinti ir tobulinti organizacijos tikslus, veiklos procesus bei analizuoti jų veiksmingumą;
 • nustatyti ir įvertinti organizacijų veiklos brandos lygmenis.

Tikslinė dalyvių grupė: audito vadovai, auditoriai, medicinos gydytojai (visos specializacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos).

Trukmė: 24 akad. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel.: +370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt

Medicina ir slauga yra viena seniausių profesijų žmonijos istorijoje. Slaugos praktika atsirado ir formavosi jau priešistoriniais laikais. Slauga atsirado anksčiau negu medicina, bet pastarajai tobulėjant buvo glaudžiai su ja susijusi. Slauga yra toks pat svarbus sveikatos priežiūros procesas, kaip diagnostika, gydymas ir reabilitacija.

Slaugos proceso kokybės valdymas aprėpia slaugos proceso sampratą, sąvokas, teisinį reglamentavimą, įskaitant slaugos paslaugų teikimo tvarkos reikalavimus.

Tikslai:

 • Padėti dalyviams susiformuoti į įstaigos tikslus, pacientus ir jų slaugos problemų sprendimą orientuotos planingos veiklos organizavimo modelį, atitinkantį slaugos praktiką ir formaliuosius standarto LST EN 15224:2017 „Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai“ reikalavimus.
 • Pateikti slaugos proceso tikslų užsibrėžimo, rodiklių nustatymo ir jų stebėsenos rekomendacijas.
 • Pateikti slaugos kokybės plano rengimo rekomendacijas.
 • Supažindinti su slaugos proceso vadybos aprašo struktūra ir reikalavimais, paskatinti pasirengti šį aprašą įstaigoje, tuo įvykdant sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-680 reikalavimus.
 • Pateikti slaugos proceso ir slaugos paslaugų rizikos valdymo rekomendacijas.

 

Tikslinė dalyvių grupė: slaugos administratoriai, bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos), išplėstinės praktikos slaugytojai.

Tobulinimo rezultatai

Išklausę šią nuotolinę mokymų programą dalyviai:

 • žinos slaugos proceso vadybos reikalavimus;
 • bus motyvuoti slaugos strategiją integruoti į įstaigos strategiją ir kokybės politiką;
 • gebės nustatyti slaugos proceso tikslus ir deleguoti atsakomybę;
 • įgis proceso rizikos valdymo žinių;
 • išmoks parengti slaugos proceso kokybės planą;
 • būdami motyvuoti valdyti slaugos procesą, gebės parengti slaugos proceso vadybos aprašą pagal LST EN 15224:2017 „Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai“.

 

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt

 

Dalyvių registracija