Diegimo paslaugą organizacijoms teikiame ne vienerius metus. Ji apima veiklos procesų standartizavimą, dokumentų parengimą pagal tarptautinius standartus, paruošimą atestacijai pagal ISO 9001 (kokybės), 14001 (aplinkos), 22000 (maisto), 27000 (informacijos saugos) ir kt. sistemas; taip pat atliekame vidinius standarto laikymosi auditus. Šios srities projektams pasitelkiame grupei priklausančius partnerius, kurie yra įgyvendinę daugiau 30 solidžių projektų tokiose organizacijose kaip SEB bankas, AB Lietuvos geležinkeliai, AB „Achema“, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO), UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ ir kt.

Šis standartas nustato bendruosius kompetencijos reikalavimus, taikomus darant tyrimus, bandymus ir (arba) kalibruojant, įskaitant tyrinių, mėginių, bandinių, pavyzdžių ėmimą. Jis apima tyrimus, bandymus, kalibravimą, daromus taikant standartinius, nestandartinius ir laboratorijos sukurtus metodus.  ISO/IEC 17025 standarto tikslas – atliekamų tyrimų kokybės užtikrinimas.

Šis tarptautinis standartas taikytinas visoms laboratorijoms, nepaisant koks darbuotojų skaičius ar daromų tyrimų, bandymų, kalibravimų apimtis. Šis tarptautinis standartas skirtas laboratorijoms, rengiant jų kokybės vadybos sistemas, administracines bei technines sistemas, skirtas jų veiklai valdyti.

Šis standartas glaudžiai susijęs su ISO 9001 standartu.
Paruošta pagal Lietuvos standartizacijos departamento informaciją

Šiame tarptautiniame standarte nurodomi kokybės ir kompetencijos reikalavimai, keliami medicinos laboratorijoms. Šis tarptautinis standartas skirtas naudoti medicinos laboratorijoms, kuriančioms savo kokybės vadybos sistemas bei vertinančioms savo kompetenciją. Jį taip pat gali naudoti laboratorijų klientai, reguliuojančiosios institucijos ir akreditavimo įstaigos, patvirtinantys arba pripažįstantys medicinos laboratorijų kompetenciją. Šis tarptautinis standartas taikytinas visoms laboratorijoms, nepaisant koks darbuotojų skaičius ar daromų tyrimų, bandymų, kalibravimų apimtis. Šis tarptautinis standartas skirtas laboratorijoms, rengiant jų kokybės vadybos sistemas, administracines bei technines sistemas, skirtas jų veiklai valdyti.

Šis standartas glaudžiai susijęs su ISO 9001:2015 standartu.

Paruošta pagal Lietuvos standartizacijos departamento informaciją

EFQM (angl. European Foundation for Quality Management) – tai organizacijos strateginei vadybai skirta priemonė, kuri įgalina nuolatinį organizacijos tobulinimo(si) kūrimą.
Europoje ši priemonė pripažįstama kaip nuolat tobulinamo ir atnaujinamo organizacijų veiklos rezultatų tyrimų bei pokyčių valdymo modelis. Dėl nuolatinės kaitos, tyrimų, užtikrinamas EFQM dinamiškumas, pagrįstas tarptautine organizacijų patirtimi bei parodo šių dienų vadybos naujoves. 

EFQM – tai galimybė šiuolaikines vadybos naujoves taikyti smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėje ar viešojo sektoriaus įstaigoje. Organizacijai siekiant būti lydere savo srityje šio modelio tarptautinė patirtis leidžia suprasti kokiais reikalavimais grindžiamas ir kaip dirba Europos viešojo bei privataus sektoriaus organizacijos.

Šiame Europos standarte pateikiami sistemingo požiūrio į organizacijos gebėjimą teikti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas reikalavimai. Šį standartą visuose lygiuose gali naudoti sveikatos priežiūros organizacijos vadovybė, kad būtų įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, arba vidaus ir išorės šalys, įskaitant sertifikavimo įstaigas, kad būtų įvertintas organizacijos gebėjimas atitikti paciento, taip pat ir kitų klientų poreikius bei lūkesčius. Standartas taikomas sveikatos priežiūros organizacijoms, nepaisant jų sandaros, sąrangos, savininko, dydžio ar teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tipo (pvz., pirminės sveikatos priežiūros, iki stacionarinės bei stacionariosios priežiūros ir trečiojo lygio priežiūros įstaigoms, slaugos namams, nepagydomų ligonių slaugos ligoninėms, profilaktinės sveikatos priežiūros, psichinės sveikatos priežiūros, odontologinių paslaugų, fizioterapijos bei profesinės sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoms ir vaistinėms). LST EN 15224:2017 atkreiptas dėmesys į klinikinių procesų reikalavimus. Organizacijos, kuriose taip pat vykdomi tyrimo arba mokymo procesai, taikydamos savo kokybės vadybos sistemą, jei tinka, gali taikyti šio standarto reikalavimus.

LST EN 15224:2017 gali būti integruojamas kartu su kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
Paruošta pagal Lietuvos standartizacijos departamento informaciją

Organizacija/įmonė sertifikuota ISO 9001:2015 standartu reiškia, jog jos sukurta prekė ar paslauga bus kokybiška.

Įsidiegus šį tarptautinį standartą gerinama:

 • vidinė, išorinė organizacijos tvarka;
 • žmogiškieji ištekliai suvokia ir supranta tikslus, procesus;
 • pareigybės konkrečiai apibrėžtos atsakomybėmis;
 • bendradarbiavimas su vidaus ir užsienio rinkomis leidžia orientuotis į ilgalaikius planus bei prekių/paslaugų kokybę.

Šiame tarptautiniame standarte nustatyti kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, kai organizacija:

 • siekia įrodyti savo sugebėjimą nuolat tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • rezultatyviai taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus bei atitikties kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimą, siekia, kad klientas būtų kuo daugiau patenkintas.

Standartizuotam kokybės vadybos įgyvendinimui būtini šie veiksmai:

 • procedūros, apimančios visus svarbiausius verslo procesus;
 • priežiūros procesas, leidžiantis įsitikinti, kad procedūros efektyvios;
 • atitinkamų dokumentų laikymas;
 • defektų tikrinimas, jų koregavimas esant reikalui;
 • nuolatinis individualaus proceso ir kokybės sistemos efektyvumo peržiūrėjimas;
 • nuolatinis tobulėjimas.