Medicinos teisės mokymai

Seminaro nauda:

Dalyviai sužinos kaip pasiruošti naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui nuo 2017 m. sausio 1 d.. Gaus išsamią informaciją, kokius dokumentus reikia pasirengti per pereinamąjį laikotarpį, kaip perskaičiuoti kasmetinių atostogų dienas, kaip įspėti darbuotojus apie pasikeisiančias darbo sąlygas ir kitus svarbius aspektus. Seminaro metu bus pateikta naujų darbo sutarčių ir kitų susijusių dokumentų pavyzdžių bei formų.

Seminaro turinys:

 • Laukiamos naujovės individualių darbo santykių srityje: naujos darbo sutarčių rūšys, darbo sutarčių sudarymas, keitimas, atleidimas iš darbo.
 • Darbo ir poilsio laiko reguliavimas: nenormuotas darbo laikas, laisvas darbo laiko grafikas, viršvalandžiai, suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo normavimo ir darbo apmokėjimo taisyklės: komandiruotės, atostoginiai, išeitinės kompensacijos.
 • Atsakomybė darbo teisėje: ar bausime nusižengusius darbuotojus.
 • Kolektyviniai darbo santykiai: darbo tarybos ar profesinės sąjungos, kas geriau? Kolektyvinės sutartys – privalu derėtis ar geriau to vengti?
 • Darbo ginčai: ar jų padaugės, kaip juos spręsime, kiek tai kainuos?

 

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, personalo specialistai, teisininkai.

Daugiau informacijos apie seminarą teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

 

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos).

Numatomi tobulinimosi rezultatai

Dalyviai žinos pagrindines pacientų teises ir numatomą teisinę atsakomybę už šių teisių pažeidimus.

Gebės priimti tinkamus sprendimus, susijusius su teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės.

Žinios leis išvengti pacientų teisių pažeidimų.

Mokymo turinys

1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintų pacientų teisių analizė ir aktualių situacijų nagrinėjimas

 • teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą;
 • teisė į kūno neliečiamybę ir vientisumą;
 • neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę.
 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme įtvirtintų pacientų teisių analizė ir aktualių situacijų nagrinėjimas:
 • teisė į informaciją;
 • teisė nežinoti;
 • teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
 • teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą;
 • paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą;
 • teisė į žalos atlyginimą.
 • paciento pareigos.

 

2. Teisinė atsakomybė už pacientų teisių pažeidimus (paskaita).

 • Gydytojų ir gydimo įstaigų atsakomybė už pacientams padarytą žalą.
 • Drausminės ir darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindai (sąlygos).
 • Drausminės ir darbuotojų materialinės atsakomybės taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai.

 

Mokymų metodika

Nuotolinių paskaitų metu klausytojams išdėstoma ir išaiškinama teorinė medžiaga (aktualūs įstatymai, kiti teisės aktai).

Svarstomi konkretūs klausytojų iškelti klausimai.

Analizuojami konkretūs su nagrinėjamomis temomis susiję praktiniai pavyzdžiai, situacijos.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt

Dalyvių registracija