Vadovų mokymai

Galimi nuotoliniai kursai:

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Ši programa vystytų sveikatos sistemos įstaigų vadovų administracinius bei lyderystės įgūdžius, suteiktų aktualiausių teorinių ir praktinių vadybos žinių, būtinų sėkmingam sveikatos apsaugos institucijų veiklos organizavimui ir valdymui, paskatintų tolimesnį savęs pažinimą, vadovų darbinę motyvaciją, ugdytų kryptingą, aktyvią ir sėkmingą vadovo asmenybę. Institucijos vadovo sprendimų efektyvumą bei asmenybės poveikį personalui lemia ne jo charizma, profesinė galia ar asmenybės statusas jo veiklos sistemoje, bet jo paties sisteminio mąstymo ir strateginio valdymo, taktinio ir operatyvinio administravimo, procesų ir komunikacijos valdymo įgūdžiai, gebėjimai tinkamai pasirinkti vadovavimo stilių konkrečioje situacijoje, kuriant reiklią rezultatams, pozityvią ir motyvuotą darbo aplinką savo žmonėms.

Ši mokymo programa savo dėmesį sutelkia į efektyvaus vadovo elgsenos įgūdžių ugdymą nuolatinių pokyčių aplinkoje, praktinį konkretaus pokyčio įgyvendinimo modeliavimą – nuo idėjos iki siektino rezultato įvertinimo, nuo pokyčio schemos kūrimo iki žmonių įtraukimo, konkrečių pokyčio užduočių jiems delegavimo, motyvacijos stiprinimo ir natūralaus pasipriešinimo įveikimo.

Tikslas: Tobulinti esamų/potencialių vadovų institucinio administravimo įgūdžius. Sisteminiu būdu ir per trumpą laiko tarpą suteikti aktualiausių teorinių ir praktinių žmogiškųjų išteklių valdymo žinių ir įgūdžių:

 • kaip nuolatinių sisteminių pokyčių aplinkoje priimti argumentuotus sprendimus;
 • kaip prasmingai pasirinkti optimaliausius vadovavimo stilius skirtingose vadybinėse situacijose;
 • kaip pozityviai valdyti personalo motyvaciją ir būti žmones įkvepiančiu vadovu;
 • kaip pasiekti brandaus komandinio darbo;
 • kaip sukurti ir valdyti efektyvios komunikacijos sistemą įstaigoje;
 • kaip daryti poveikį institucijos įvaizdžiui viešojoje erdvėje.

 

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai.

 

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

 

Programa parengta pagal 2015-05-29 įsakymą Nr. V-667 “Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo”. 

Tikslas: tobulinti ASPĮ vadovų vadybines kompetencijas – suteikti žinias ir įgūdžius, reikalingus asmens sveikatos priežiūros įstaigos, filialo, padalinio vadovui, sveikatos vadybininkui užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę.

Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Kursų dalyviai:

 • Susipažins su nauju požiūriu į kokybės vadybą, visuotinę kokybės vadybą, kokybės principų, lyderystės, klinikinės rizikos valdymo pagrindų taikymo specifika sveikatos priežiūros įstaigose, kokybės ir kitų standartų taikymu sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Atnaujins žinias apie sveikatos sistemos įstaigų valdymo specifiką taikant pagrindinius teisės aktų reikalavimus, kokybės vadybos sistemos minimaliuosius ir maksimaliuosius reikalavimus (pagal Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus bei Lietuvoje įteisintus tarptautinius ir Europos standartus), specifinius kokybės reikalavimus sveikatos sistemos įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Išmoks nustatyti įstaigos kokybės politiką, procesus, rengti kokybės vadybos sistemos planus, nustatyti įstaigos veiklos kokybės rodiklius, juos kontroliuoti ir taikyti veiklai gerinti.
 • Išmoks registruoti ir valdyti nepageidaujamus įvykius, kitas veikloje nustatytas neatitiktis, nustatyti ir atlikti korekcinius veiksmus, taikyti kokybės gerinimo priemonės korupcijos apraiškoms sveikatos priežiūros įstaigose išvengti ar sumažinti.

 

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai.

 

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. : +370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų ir padalinių vadovai privalo išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos reikalavimus nusako LR Sveikatos apsaugos ministro 2001-05-25 įsakymas Nr. 299. ASPĮ vadovų tobulinimąsi reglamentuojančiame 2015-05-29 įsakyme Nr. V-667 nurodytos ir šios tobulinimosi kryptys „2.8.12. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai“, „2.8.3.  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas“.

Tinkamai organizuoti sveikatos priežiūros įstaigos darbą ir išvengti pacientų teisių pažeidimų galima tik žinant šias teises. Pacientų teisės ir atsakomybė už jų pažeidimus reglamentuojamos skirtinguose teisės aktuose.  

 Tikslas: pagilinti žinias darbo teisės ir pacientų teisių srityje.

Kursuose dalyviai:

 • sužinos apie pasikeitimus, susijusius su įstatyminiu darbo santykių reglamentavimu;
 • įgis praktinių gebėjimų efektyviai taikyti darbo kodekso nuostatas individualiuose ir kolektyviniuose darbo santykiuose;
 • susipažins su pagrindiniais sveikatos sistemą reglamentuojančiais teisės aktais, jų praktiniu įgyvendinimu;
 • susipažins su pacientų teisių ir pareigų turiniu, jų įgyvendinimu, paslaugų teikimo procese;
 • susipažins su praktiniais konfliktų sveikatos sistemoje sprendimo būdais bei priemonėmis jų išvengiant;
 • įgis žinių apie korupcijos prevencijos priemonių sveikatos sistemoje įgyvendinimą.

 

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. : +370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt

Dalyvių registracija